Vedtægter - Parmatchklubben

Gå til indhold
Vedtægter For Parmatchklubben

Medlemmer
Parmatchklubben består af praktiske grunde af max. 36 par.
Man skal være medlem af Frederikshavn Golfklub og være fyldt 21 år.
Når grænsen på 36 par er opnået, oprettes der en venteliste.
Lige som der også vil være en medlemsliste at se på hjemmesiden: www.fgkparmatch.dk/
Hvis et par ikke længere ønsker at være medlemmer, tilbydes deres plads det par der står først på ventelisten. .
Hvis et par ikke længere ønsker, at spille sammen, men fortsat gerne vil være medlem af Parmatchklubben, må de selv aftale hvem der fortsat skal være medlem. Kan de ikke blive enige om det, tilfalder pladsen den spiller, der har været medlem af Parmatchklubben længst og den anden må så skrive sig på ventelisten.
Hvis den ene spiller i et par ikke længere ønske at være medlem, kan den anden spiller, hvis han/hun har været medlem i 3 sæsoner, fortsætte med ny makker - ellers tilfalder pladsen det par, der står øverst på ventelisten.
Ved udeblivelse, (no show) , 2 gange i sæsonen ekskluderes parret fra Parmatchklubben.
Der tilbagebetales ikke kontingent for sæsonen, hverken helt eller delvist.
Det at man ekskluderes på grund af ovennævnte hindrer dog ikke, at man kan optages på ventelisten.
Hvis man ønsker, at melde sig ud, bedes man skriftligt meddele bestyrelsen dette inden årets udgang.
Hvis man ikke aktivt deltager i mindst 3 af sæsonens turneringer, skal man skriftligt meddele bestyrelsen, at man fortsat ønsker, at være medlem. Dette skal ske inden årets udgang.
Deltagelse med substitut medregnes som spillet turnering.
Hvis et par 2 år i træk ikke spiller mindst 3 turneringer om året, vil deres plads blive tilbudt parret der står øverst på ventelisten.

Venteliste Parmatchklubben
Ønsker et par, at komme på venteliste, sker dette ved skriftlig henvendelse, gerne pr. mail til bestyrelsen, se parmatchklubbens hjemmeside under Medlemsliste og derunder venteliste.
Bestyrelsen ajourfører løbende ventelisten, som vil kunne ses på Parmatchklubbens hjemmeside.
Står et par øverst på ventelisten og bliver tilbudt at blive medlem at Parmatchklubben, bliver parret rykket nederst på ventelisten, såfremt parret ikke ønsker at tage imod tilbuddet.
Hvis et par på ventelisten ikke i løbet af sæsonen har deltaget i mindst én match, bliver parret rykket nederst på ventelisten.
Alle ventelistemedlemmer er sikret deltagelse i årets Afslutningsmatch, blot de i årets løb har deltaget i mindst een match.

Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 2 par og er selvsupplerende, således der hvert år af den siddende bestyrelse vælges et nyt par. Et par vælges således for en 2-årig periode.
Bestyrelsen er forbeholdt ret til ændringer og fortolkninger af Parmatchklubbens vedtægter.

Kontingent
Bestyrelsen fastsætter ved sæsonens begyndelse kontingentet for den kommende sæson.
Ved udematcher betaler medlemmerne selv greenfee efter den pågældende banes greenfee-takster.
Bestyrelsen fastsætter ligeledes betalingen for særlige arrangementer.
Bestyrelsen fastsætter match-fee for gæstespillere.

Senest medio februar sendes der mail til medlemmerne med diverse praktiske oplysninger.
Mailen indeholder ligeledes oplysning om kontingentstørrelse for den kommende sæson, og til hvilken konto beløbet skal overføres.
Kontingent for den kommende sæson skal være indbetalt senest den 15. marts.

Turneringsbestemmelser
Der arrangeres i perioden april-oktober 7 turneringer, heraf 2 på udebane.
De 6 første turneringer april -september er tællende i en gennemgående sæsonturnering, hvor der højest må benyttes substitut 2 gange.
Man skal tilmelde sig den enkelte turnering via en tilmeldingsliste på Parmatchklubbens hjemmeside senest kl. 15.00 lørdagen før den kommende turnering.
Startlisten vil blive offentliggjort senest torsdag før spilledag på Parmatchklubbens hjemmeside.
Der spilles normalt fra rød tee for damer og gul tee for herrer.
Hver spiller kan højest tildeles 36 slag.
Bestyrelsen har en vejledning i spilleform og tilhørende scorekort klar til hver turnering.
Scorekort skal afhentes senest 15 minutter før man har starttid.
Årspoint tildeles med 10 point for en 1.plads, 9 point for en 2.plads o.s.v.
Hvis 2 medlemmer, der normalt ikke spiller sammen, danner par, deles de opnåede årspoint mellem begge par. F.eks. hvis herren i det ene par og damen i det andet par er forhindret, kan de 2 andre danne par ved den enkelte turnering og dette tæller ikke som substitut.
Uanset placering, tildeles alle par mindst 1 point for deltagelse i en turnering.
Ved lige scores afgøres placeringen efter den matematiske metode. Det vil sige bedst på de sidste 9, 6, 3 huller og sidste hul. Er stillingen herefter stadigvæk lige, vinder det par med laveste hcp.
Ved lige årspoint, er det de bedste 3, 2 eller den sidste tællende match, altså sæsonens match nr. 6 der er afgørende for årsplaceringen.
I de turneringer hvor man kan tilmelde sig spisning, vil denne tilmelding være bindende og man vil blive afkrævet det fastsatte beløb, selvom man ikke deltager.

Handicapregulering
I Parmatchklubben er turneringerne ikke tællende, og der sker derfor ingen handicapregulering.
Det skyldes, at de nye handicapbestemmelser ikke længere giver tilladelse til, at kun de der spiller bedre end handicap kan reguleres (den gamle ordning). Man skal inden start beslutte, om en turnering skal handicapreguleres eller ej for alle deltagerne. Parmatchudvalget har derfor bestemt, at Parmatch turneringer ikke er handicapregulerende (tællende).
En spiller kan imidlertid, jvnf. §3.8.2 i Handicapbestemmelserne, beslutte at han/hun vil spille runden som EDS. Er dette tilfældet, skal komiteen (udvalget) informeres om dette, inden runden startes.

Præmier
Afhængig af spilform gives der præmier til de bedste resultater. Der er præmier i alle turneringer.
Der vil være præmie til nærmest flaget på alle par-3 huller.
Der vil i de enkelte turneringer være mulighed for ekstrapræmier, f.eks. til længste drive.
Præmiestørrelse og omfang fastsættes af bestyrelsen for den enkelte turnering ud fra hvad økonomien kan bære.
Der vil være birdiebolde til alle, der har markeret deres birdie med en ring på scorekoretet.
Disse bolde søges sponsoreret og sponsor vil blive nævnt ved overrækkelsen.

Årspræmier fastsættes foreløbigt således:
1.plads      Gavekort på      600 kr. + navne graveret på pokalen
2.plads      Gavekort på      500 kr.
3.plads      Gavekort på      400 kr.
4.plads      Gavekort på      300 kr.
5.plads      Gavekort på.     200 kr.


Tilbage til indhold